Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Агенцията

Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), агенция на Европейския съюз, е създадена по силата на Третия енергиен пакет, с цел да съдейства за завършване на вътрешния енергиен пазар както на електроенергия, така и на природен газ.​

ACER е създадена официално през март 2011 г., а седалището на Агенцията е в Любляна, Словения.

Като независима европейска структура, която стимулира сътрудничеството между европейските енергийни регулатори, ACER гарантира, че интегрирането и хармонизирането на регулаторните рамки се осъществява в рамките на целите на енергийната политика на ЕС. Тази политика е насочена към създаване на:

  • по-конкурентен и интегриран пазар, предоставящ по-голям избор на потребителите;
  •  
  • ефективна енергийна инфраструктура, гарантираща свободното движение на енергия през границите и преноса на нови енергийни източници, с което ще бъде повишена сигурността на доставките за предприятията и потребителите в ЕС;
  •  
  • контролиран и прозрачен енергиен пазар, гарантиращ на потребителите справедливи и отразяващи разходите цени, както и възпиране на злоупотребите.

С оглед на горното ACER е институция с централно значение за създаването на единен енергиен пазар в полза на всички потребители в ЕС!