Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Elektrienergia

 

19. detsembri 1996. aasta direktiiv elektri siseturu ühiseeskirjade kohta tähistas elektriturgude ametliku integreerimise algust ELi tasandil.  Kolmas energiapakett ja Euroopa Ülemkogu 4. veebruari 2011. aasta järeldused andsid sellele protsessile uued vahendid ja uue hoo.

Kuigi elektrienergia siseturu loomisel on juba tehtud märkimisväärseid edusamme, tuleb enne tõeliselt integreeritud ELi elektrituru saavutamist ületada veel mitmed takistused:  alates 2011. aastast välja töötatud võrgueeskirjade vastuvõtmine ja täielik rakendamine, taastuvenergiaallikatega seotud muutliku tootmisvõimsusega energiatootmise tõhus ja turvaline integreerimine ning uute üleeuroopaliste võrgutaristute arendamise stabiilse õigusraamistiku rakendamine.

ACERi elektrienergiaosakonna töö jaguneb nelja põhivaldkonna vahel, mis kõik toetavad turgude integreerimise protsessi:

  • raamsuunised ja võrgueeskirjad,
  • piirkondlikud elektrienergiaalgatused,
  • taristute ja võrkude arendamine,
  • turujärelevalve.

Lootes riikide reguleerivate asutuste jätkuvatele jõupingutustele ja kõikide sidusrühmade pidevale toetusele, on ACERi elektrienergiaosakond kindlalt otsustanud täita kõik hästitoimiva, konkurentsivõimelise, turvalise ja jätkusuutliku Euroopa elektrituru loomisega seotud ülesanded, tuues Euroopa tarbijatele käegakatsutavat kasu.

​​​