Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Missioon ja eesmärgid

ACERi missioon ja ülesanded on kindlaks määratud kolmanda energiapaketi direktiivides ja määrustes, eelkõige ameti asutamismääruses (EÜ) nr 713/2009. ACERile anti 2011. aastal määrusega (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta ning 2013. aastal määrusega (EL) nr 347/2013 üleeuroopalise energiataristu suuniste kohta lisaülesandeid.

Ameti üldine missioon, mis on sätestatud asutamismääruses, on täiendada ja kooskõlastada liikmesriikide energeetikasektorit reguleerivate asutuste tegevust ELi tasandil ning töötada ELi ühtse energiaturu väljakujundamise nimel elektrienergia ja maagaasi puhul.

ACERil on keskne roll üleliiduliste võrgu- ja turueeskirjade väljatöötamisel konkurentsi suurendamise eesmärgil.  Amet kooskõlastab piirkondlikke ja piirkondadeüleseid algatusi, mis soodustavad turgude integreerimist. Ta jälgib Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku tööd, eelkõige nende üleliidulisi võrgustiku arendamise kavasid. Peale selle jälgib ACER maagaasi- ja elektrienergiaturgude toimimist üldiselt ja energia hulgimüüki konkreetselt.

​​​