Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Misija i ciljevi

Misija i zadaci ACER-a utvrđeni su direktivama i uredbama trećeg paketa energetskih propisa, posebno Uredbom (EZ) 713/2009 o osnivanju Agencije. ACER je 2011. godine dobio dodatne zadatke na temelju Uredbe (EU) br. 1227/2011 o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (REMIT), a 2013. godine na temelju Uredbe (EU) br. 347/2013 o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu.

Kako je navedeno u njenoj osnivačkoj uredbi, osnovna misija Agencije je upotpuniti i koordinirati rad nacionalnih energetskih regulatora na razini EU-a te raditi na stvaranju jedinstvenog energetskog tržišta EU-a za električnu energiju i prirodni plin.

ACER ima središnju ulogu u razvoju mrežnih i tržišnih pravila širom EU-a s ciljem jačanja konkurencije.  Agencija koordinira regionalne i međuregionalne inicijative koje pogoduju tržišnoj integraciji. Ona prati rad Europskih mreža operatera prijenosnih sustava (ENTSO-i), a osobito njihove planove mrežnog razvoja širom EU-a.  Naposljetku, ACER prati funkcioniranje tržišta plina i električne energije općenito, a posebno veleprodajno trgovanje energijom.

​​​