Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Organizaciju

ACER čini stalno osoblje i stručnjaci kojima pomažu nacionalna regulatorna tijela (NRA-i) u području energije.  Regulatorne aktivnosti Agencije nadgleda Odbor regulatora koji se sastoji od viših predstavnika nacionalnih regulatornih tijela za energiju 28 država članica.

Upravne i proračunske aktivnosti ACER-a nadzire Upravni odbor čije članove imenuju europske institucije.

Naposljetku, ACER-ov Žalbeni odbor dio je Agencije, ali je neovisan od njenih upravnih i regulatornih struktura te obrađuje žalbe podnesene protiv odluka ACER-a.​

​​​