Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Misja i cele

Misje i zadania ACER są określone w dyrektywach i rozporządzeniach trzeciego pakietu energetycznego, w szczególności rozporządzenie (WE) nr 713/2009 ustanawiające Agencję. ACER otrzymała dodatkowe zadania w 2011 r. na mocy rozporządzenia (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz w 2013 r. na mocy rozporządzenia (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej.

Ogólną misją Agencji, zgodnie z rozporządzeniem ją ustanawiającym, jest uzupełnianie i koordynowanie pracy krajowych organów regulacyjnych na szczeblu UE oraz działanie na rzecz budowy jednolitego unijnego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego.

ACER odgrywa kluczową rolę w opracowywaniu zasad dotyczących sieci i rynku w całej UE w celu wzmocnienia konkurencji.  Agencja koordynuje inicjatywy regionalne i międzyregionalne, które sprzyjają integracji rynku. Monitoruje pracę europejskich sieci operatorów systemów przesyłowych (ENTSO), a zwłaszcza ich ogólnounijne plany rozwoju sieci. Ponadto ACER monitoruje funkcjonowanie rynków gazu i energii elektrycznej w ujęciu ogólnym, a w szczególności hurtowy obrót energią.​

​​