Skip Ribbon Commands
Skip to main content

REMIT

W 2011 r. Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) przydzielono dodatkowe zadanie na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT), które przyjęto w dniu 8 grudnia 2011 r.

Kontekst

W REMIT wprowadzono ramy prawne dotyczące przedmiotowego sektora na potrzeby monitorowania hurtowych rynków energii. Ma to na celu wykrywanie manipulacji na rynku i zapobieganie im. Po raz pierwszy obrót energią będzie monitorowany na poziomie UE w celu wykrywania nadużyć.

Integralność i przejrzystość rynku są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania rynków energii oraz budowania zaufania uczestników rynku i konsumentów końcowych.

Kiedy REMIT zostanie w pełni wdrożone, ACER:

  • b​ędzie odpowiedzialna za gromadzenie i analizowanie danych otyczących rynków hurtowych oraz innych istotnych informacji w celu wykrycia ewentualnych przypadków nadużyć na rynku;
  • ​będzie po wstępnej ocenie powiadamiać zainteresowane krajowe organy regulacyjne, w przypadku gdy będą podstawy, by sądzić, że nadużycie faktycznie miało miejsce.

Organy krajowe w państwach członkowskich będą musiały prowadzić dochodzenia i ustanowić kary, aby pomóc powstrzymywać manipulacje na rynku i zapobiegać im.

Jest to skomplikowane i delikatne zadanie, ponieważ dotyczy złożonych produktów będących przedmiotem obrotu i rynków, a także dlatego, że monitorowanie powinno być prowadzone w sposób czujny, jednak bez nadmiernego zakłócania funkcjonowania rynków energii.

Aby pomóc krajowym organom regulacyjnym we wdrożeniu REMIT, ACER opracowała niewiążące wytyczne. ACER zapewnia również informacje i narzędzia, aby pomóc uczestnikom rynku w spełnianiu ich nowych obowiązków na mocy REMIT.​

​​​