Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Plyn

  Gas Hot News

 

Sekcia agentúry ACER pre plyn na základe trvalého úsilia národných regulačných orgánov a s nepretržitou podporou všetkých zainteresovaných strán pracuje na plnení všetkých úloh spojených s vytvorením fungujúceho, konkurencieschopného, integrovaného, bezpečného a udržateľného európskeho trhu s plynom prinášajúceho európskym spotrebiteľom skutočné výhody. Potrebné je ešte zosúladiť prevádzkové pravidlá vnútroštátneho trhu so sieťovými prevádzkovými pravidlami pre plyn a zjednodušiť cezhraničné investície do energetickej infraštruktúry.

Sekcia agentúry ACER je rozdelená do troch hlavných oblastí činnosti, ktorých cieľom je podporovať plnenie uvedených cieľov:

  • rámcové pokyny a sieťové predpisy vrátane regionálnej iniciatívy v sektore plynu
  • spolupráca prevádzkovateľov prenosovej sústavy a rozvoj infraštruktúry a siete
  • monitorovanie trhu
​​​