Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Misija un mērķi

ACER misija un un uzdevumi ir noteikti trešās enerģētikas paketes direktīvās un regulās — jo īpaši ACER dibināšanas Regulā (EK) Nr. 713/2009. Papildu uzdevumi ACER tika noteikti 2011. gadā ar Regulu (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT), kā arī 2013. gadā ar Regulu (ES) Nr. 237/2013, ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes.

Aģentūras misija, kas noteikta dibināšanas regulā, ir papildināt un koordinēt valstu energoregulatoru darbību ES līmenī un veidot vienotu ES enerģijas tirgu elektrībai un dabasgāzei.

ACER galvenais uzdevums ir ES līmeņa tīkla izveide un tirgus noteikumu izstrāde ar nolūku veicināt konkurenci.  Aģentūra koordinē reģionālās un starpreģionālās iniciatīvas, kuru mērķis ir tirgus integrācija. Tā uzrauga pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklu (PSOET) un galvenokārt to tīklu attīstības plānus ES teritorijā. Visbeidzot, ACER uzrauga gāzes un elektroenerģijas tirgus — galvenokārt elektroenerģijas vairumtirgus.​

​​​