Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Poslanstvo in cilji

Poslanstvo in naloge agencije ACER so opredeljeni v direktivah in uredbah tretjega energetskega svežnja, zlasti v Uredbi (ES) št. 713/2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev. Agenciji so bile leta 2011 dodeljene dodatne naloge na podlagi Uredbe (EU) št. 1227/2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (REMIT) in leta 2013 na podlagi Uredbe (EU) št. 347/2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo.

Splošno poslanstvo agencije, kot je navedeno v uredbi o njeni ustanovitvi, je dopolnjevati in usklajevati delo nacionalnih energetskih regulatorjev na ravni EU ter si prizadevati za oblikovanje enotnega energetskega trga EU z električno energijo in zemeljskim plinom.

Agencija ima osrednjo vlogo pri razvoju omrežja in tržnih pravil na ravni celotne EU, da bi se s tem povečala konkurenca. Usklajuje regionalne in medregionalne pobude za večje povezovanje trgov. Spremlja delo evropskih mrež operaterjev prenosnih omrežij za električno energijo in zemeljski plin (ENTSO) ter zlasti njihove razvojne načrte omrežij na ravni celotne EU. Nazadnje je treba dodati še, da agencija spremlja delovanje trgov s plinom in električno energijo na splošno, zlasti pa veleprodajno trgovanje z energijo.

​​​